Stopky

Predstavme si situáciu, že sme sa vybrali na turistiku a chceme sledovať, koľko nám túra zaberie. Takisto chceme vedieť za koľko prejdeme jeden kilometer a či nám návrat trval dlhšie ako cesta na miesto. Zoberieme si so sebou telefón s aplikačným setom corvus a využijeme stopky.

K modulu stopky sa najrýchlejšie dostaneme z hlavnej obrazovky po poklepaní na čas a dátum. Následne zvolíme stopky.

Stopky spustíme poklepaním. Corvus nám oznamuje priebeh stopiek pípaním a môžeme si aktuálny údaj aj prečítať, vždy ako prvú položku. Stopky môžeme zatvoriť gestom 1-shift švihnutie doľava a stopky budú bežať aj na pozadí.

Ak chceme sledovať, koľko nám trvá prejsť jeden kilometer, môžeme stopovať jeden konkrétny úsek. Na začiatku kilometra spustíme meranie úseku švihnutím doľava. Keď si teraz švihaním hore a dole prezrieme záznam, nájdeme tu dve položky. Prvá určuje celkový nameraný čas, druhá nameraný čas úseku. Keď prejdeme kilometer, zastavíme sledovanie úseku opäť švihnutím doľava. Teraz budeme v zázname vidieť celkový nameraný čas a tiež čas úseku.

Predpokladajme, že sa vraciame. Chceme si uložiť čas, kedy sme dorazili na miesto. Urobíme to švihnutím doprava.

Je dôležité rozlišovať medzi úsekom a medzičasom. Úsek určuje trvanie nejakej menšej udalosti počas merania času. Preto ho ohraničujeme začiatkom a koncom. Medzičas nám uloží do záznamu len aktuálny stav merania. Úseky a medzičasy môžeme vkladať aj zvolením príslušnej položky z kontextovej ponuky. Meranie môžeme zastaviť poklepaním na ktorúkoľvek položku v zázname stopiek.

Ak si chceme časový priebeh našej turistiky uložiť, môžeme to urobiť z kontextovej ponuky aktivovaním položky uložiť do súboru. Údaje sa uložia do priečinka s poznámkami, pričom v samostatnom podpriečinku nájdeme súbor s aktuálnym dátumom a časom. K uloženým záznamom sa tiež môžeme dostať z kontextovej ponuky stopiek, aktivovaním položky uložené súbory.

Ak chceme stopky vynulovať, môžeme to urobiť z kontextovej ponuky, alebo gestom 1-shift klepnutie dvoma prstami.

V stopkách môžeme použiť aj tlačidlo na pridávanie hlasitosti 1-Shift. Ak chceme určiť, na čo budeme tlačidlo hlasitosti používať, nastavíme to v nastaveniach. Tie nájdeme v kontextovej ponuke modulu stopky.

Po poklepaní na poslednú položku režim krátkeho 1-shiftu môžeme určiť, aké funkcie chceme spúšťať tlačidlom 1-shift.

V nastaveniach tiež môžeme určiť, či chceme počuť pípanie počas merania času. Pípanie sa ozýva len vtedy, ak je kurzor na prvej položke. Tiež môžeme nastaviť, aby sa nám počas merania nevypínala obrazovka.

Upozorňujeme, že ak je spustené meranie, nedajú sa stopky opustiť gestom švihnutie doľava a je potrebné použiť gesto 1-shift švihnutie doľava.